سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

آموزش

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند خلاصه دستور العمل جامع آموزش جهت بهره برداری و دریافت تهیه شده است.

فایل را دریافت نمایید.


📚آموزش سازمان

 


خدمات بیمه تامین اجتماعی
news categories 
خدمات بیمه تامین اجتماعی خدمات بیمه تامین اجتماعی 
news code : 11010  |  event date : Tue Jan 24, 2023 20:30

اخبار شورای مرکزی

New Module Name
news categories 

اطلاعیه های سال 1402
news categories 

اطلاعیه های سال 1403
news categories 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0